Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) zijn een oproep tot actie door de Verenigde Naties (VN) om een einde te maken aan armoede en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Ze werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties goedgekeurd en moeten tegen 2030 bereikt zijn. Alterfin draagt bij aan de DOD's door kapitaal te mobiliseren en te investeren in ontwikkelingslanden via microfinancieringsinstellingen en organisaties actief in duurzame landbouw.

Door de aard van onze activiteiten dragen we bij Alterfin sowieso al bij aan verschillende DOD's. Door voornamelijk steun te bieden aan micro-ondernemers en kleine producenten die zich bezighouden met duurzame en familiale landbouw, strijdt Alterfin mee tegen armoede, honger en genderongelijkheid. Alterfin streeft ook naar waardig werk en duurzame economische groei met respect voor het milieu.

Doelstelling: Elke vorm van armoede uitroeien


De strijd tegen armoede staat centraal bij Alterfin en haar 180 partners die in totaal meer dan 3 miljoen mensen bereiken. Armoede is voor 80% geconcentreerd in rurale gebieden, waar inwoners nauwelijks toegang hebben tot financiële diensten, onderwijs, gezondsheidszorg, enz. Daarom richt Alterfin zich via haar investeringen hoofdzakelijk op deze gebieden door organisaties te financieren die actief zijn op het vlak van duurzame familiale landbouw en microfinanciering. Deze organisaties genereren inkomsten voor financieel achtergestelde mensen en bieden spaar- en verzekeringsdiensten aan die hen helpen gemakkelijker uit de armoede te raken.  


Doelstelling: Honger uitroeien, voedselzekerheid waarborgen, voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen

Investeren in kleine landbouwexploitaties van landen in ontwikkeling is een goede manier om de voedselzekerheid van de armste bevolkingsgroepen te verbeteren, en om de voedselproductie voor de plaatselijke en internationale markten te verhogen. Alterfin draagt actief bij aan die doelstelling door 84 organisaties te ondersteunen die actief zijn op het vlak van biologische en familiale landbouw en die zich engageren voor eerlijke handel, waarbij mens en milieu gerespecteerd worden. Bovendien spant Alterfin zich in om microfinancieringsinstellingen te financieren die bijzondere aandacht hebben voor de rurale gebieden en die meewerken aan de lokale voedselvoorziening door microkredieten.

Doelstelling: Gendergelijkheid en zelfredzaamheid realiserenGendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel, individueel recht, maar ook een onmisbare basis om tot een vreedzame, welvarende en duurzame samenleving te komen. Zowel de economische ongelijkheid tussen man en vrouw, die de economische groei en ontwikkeling afremt, als de oververtegenwoordiging van vrouwen bij de armste bevolkingsgroepen rechtvaardigen een specifieke steun aan vrouwen. De levenssituatie en zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, blijft een essentiële doestelling voor Alterfin. Bovendien geven vrouwen meer uit aan hun gezin zodat de financiële zelfstandigheid die de vrouw uit hogere inkomsten haalt, het hele gezin ten goede komt. In overeenstemming met onze ambitie is 60% van de klanten of producenten van onze partners een vrouw. Doelstelling: Een gestage, gedeelde en duurzame economische groei, een volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen ondersteunen


Alterfin spant zich op twee terreinen in om economische groei en de creatie van fatsoenlijk werk te stimuleren. Enerzijds garandeert de financiering die we onze partners toekennen de ontwikkeling van hun activiteiten en kunnen ze meer mensen aanwerven. Anderzijds ondersteunt die financiering ook indirect de groei van kleine en middelgrote bedrijven, de begunstigden van onze partners. Dat gebeurt door hen in de formele economie te integreren, meer bepaald door hun toegang te verlenen tot financiële diensten en door hun klanten deel te laten uitmaken van de waardeketen binnen de landbouw.


Doelstellingen: Duurzame consumptie- en productiewijzen vestigen
Dringende maatregelen treffen om klimaatopwarming en de gevolgen daarvan tegen te gaan

verantwoorde consumptie en productie klimaatactie

Alterfin financiert landbouworganisaties die biologisch gecertificeerde producten afleveren en moedigt de milieu-initiatieven van haar partners aan (invoeren van een milieuvriendelijk beheer, leningen van onze partners/MFI’s voor de productie van groene energie). Alterfin geeft ook blijk van een milieubewuste aanpak in haar eigen kantoren. Zo gebruiken we gerecycleerd papier en ecologische schoonmaakproducten, wordt het afval gesorteerd, doen we aan compostering, en worden onze werknemers aangemoedigd om milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken. Ten slotte zou een verantwoorde productie tevergeefs zijn als de hele waarde- en bevoorradingsketen niet op een alomvattende en geïntegreerde visie steunt: in dat verband geeft Alterfin de voorkeur aan eerlijke handel, verbindt ze er zich toe om op een verantwoorde manier te consumeren, en onderzoekt ze de milieu-impact van haar activiteiten om die beter te kunnen compenseren. Alterfin heeft de prijs 'Fairtrade@Work' ontvangen van Fairtrade Belgium.

Doelstelling: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

partnerschap om doelstellingen te bereiken

Alterfin engageert zich niet alleen ten opzichte van haar 180 partners in 38 landen, maar werkt binnen netwerken, initiatieven en partnerschappen ook samen met organisaties die hetzelfde einddoel nastreven: een solidaire, ethische en welvarende wereld. In die context brengt Alterfin meer dan 6.000 vennoten bijeen en lag ze, samen met andere spelers uit de sector, aan de basis van sociale investeringsfondsen die het mogelijk maken om de reikwijdte en de impact bij haar partners te vergroten. Alterfin engageert zich ook binnen internationale en lokale netwerken om middelen en kennis te delen. Dat leidt tot vruchtbare samenwerkingsverbanden ten voordele voor de uiteindelijke begunstigden. 

› Meer info over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vindt u op https://www.sdgs.be/nl/sdgs

Login