Info over de aandelen van Alterfin
Info over de aandelen van Alterfin

Aandelen van Alterfin

Aandelen zijn het belangrijkste financiële product van Alterfin. Via aandelen verzamelt Alterfin kapitaal dat ze in het Zuiden investeert.

Alterfin geeft twee soorten aandelen uit:

  1. Rechtspersonen (nv's, bvba's, vzw's, ...) tekenen in op aandelen van 250 euro.
  2. Particulieren en gelijkgestelden (zoals een feitelijke vereniging) tekenen in op aandelen van 62,50 euro.

Lees het prospectus die u alle informatie over de aandelen van Alterfin geeft.

Maatschappelijk kapitaal

Gebruik van het kapitaal

Alterfin investeert het kapitaal van de vennoten in organisaties in het Zuiden. Zij geven op hun beurt kredieten aan lokale boeren en ondernemers.

Met het kapitaal financiert Alterfin haar partners ofwel rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks. In dat geval gebruikt Alterfin het aandelenkapitaal (in euro) als garantie om bij haar bancaire partners een kredietlijn (in dollar) te verkrijgen. 

 

Die kredietlijn is groter dan het aandelenkapitaal zodat we een hefboomeffect creëren. De ontleende dollars leent Alterfin dan zelf uit aan haar partners in het Zuiden.

De aandelen zijn een continue financieringsbron voor het Zuiden. Zodra een partner zijn lening heeft terugbetaald, kan Alterfin het kapitaal opnieuw gebruiken om andere organisaties in het Zuiden te financieren.

 

Vennoot zijn van Alterfin

Op 31 december 2018 bedroeg het kapitaal van Alterfin 61 miljoen euro die bijeengebracht werd door 6.017 vennoten, waarvan 5.801 particuliere vennoten samen 86% van het totaal maatschappelijk kapitaal bezitten.

De aandeelhouders (of vennoten) van Alterfin zijn samen eigenaar van de coöperatieve vennootschap. Als vennoot bent u zowel beleidsmatig als financieel bij Alterfin betrokken.

  • Inspraak en controle

Alle vennoten zijn lid van de Algemene Vergadering (AV), die minstens eenmaal per jaar samenkomt. De AV is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur en geeft hen het mandaat om Alterfin te besturen. Verder beslist de AV o.a. over de toekenning van een dividend.

Vijftien dagen voor elke AV krijgen de vennoten de jaarrekening, het jaarverslag en het rapport van de bedrijfsrevisoren. Zo kan iedere vennoot de financiële toestand van de vennootschap controleren. Als vennoot krijgt u driemaandelijks onze nieuwsbrief 'Alterfin Info' met informatie over nieuwe investeringen en een stand van zaken van de lopende dossiers. Kortom: als vennoot bent u werkelijk bij de activiteiten van Alterfin betrokken en houdt u altijd zicht op wat er met uw geld gebeurt.

  • Risico's en engagement

Aandelen zijn risicovolle financiële producten. Dat betekent enerzijds dat Alterfin u geen rendement kan garanderen. Anderzijds betekent het dat elke vennoot aangesproken kan worden voor eventuele verliezen, en dat maximaal ter waarde van zijn of haar aandelen. Concreet betekent het dat, als Alterfin verlies lijdt, de aandelen in waarde zullen dalen.

Investeren in organisaties in het Zuiden die voor kleine boeren en ondernemers werken, is risicovol. Het is echter ook een essentieel onderdeel van Alterfins sociale doelstelling. Door vennoot van Alterfin te worden, engageert men zich dan ook echt om investeringen in duurzame ontwikkeling in het Zuiden waar te maken.

Het spreekt voor zich dat Alterfin er alles aan doet om geen verlies te lijden. Onze resultaten uit het verleden bevestigen dat. De volgende maatregelen dragen daartoe bij:

  • De kredietbeheerders onderzoeken eerst de sociale relevantie van een project, en maken daarna een bedrijfseconomische analyse van de partnerorganisatie. De analyse stellen ze voor aan het Kredietcomité. Het is natuurlijk de bedoeling dat onze partners hun lening terugbetalen.
  • Onze partners moeten garanties voor de lening voorleggen. Als dat niet kan, dan kan Alterfin een tussenkomst van het Garantiefonds vragen.
  • Zolang een lening loopt, wordt de partner in kwestie nauwgezet gevolgd, zowel op afstand als ter plaatse.
  • Alterfin diversifieert haar investeringsportefeuille door de investeringen te spreiden over een groot aantal partnerorganisaties, in verschillende landen en sectoren.

Ondanks de diepgaande analyse vooraf en de nauwgezette opvolging tijdens de kredietverlening, kan het toch misgaan. In dat geval nemen we specifieke voorzieningen voor de vorderingen die we niet meer kunnen recupereren of doen we een beroep op aangelegde reserves.

Algemene Vergardering

Elke vennoot heeft stemrecht op de Algemene Vergadering (AV) die minstens één keer per jaar samenkomt.

De AV is bevoegd om bestuurders, een commissaris-revisor en controlerende vennoten te benoemen en te ontslaan. Verder moet de AV de jaarrekening goedkeuren en kwijting geven aan de bestuurders en de commissaris. De AV beslist ook over wijzigingen in de statuten en over de ontbinding van de vennootschap.

 

De AV kan altijd rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige vennoten. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door maximaal één andere vennoot. Dat gebeurt met een gewone schriftelijke volmacht. Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij of zij heeft. Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen van de AV hebben. Op die manier garanderen we een democratisch beslissingsproces.

Uit de vennootschap treden

Het is mogelijk om uw geïnvesteerde kapitaal terug te krijgen. In dat geval koopt Alterfin uw aandelen terug.

Particuliere vennoten en feitelijke verenigingen kunnen tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) een gedeeltelijke of volledige terugname van hun aandelen vragen. Rechtspersonen kunnen dat enkel tijdens de eerste drie maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 31 maart). Die periodes werden vastgelegd in onze statuten. 

 

Indien een particuliere vennoot op 1 juli vraagt om uit Alterfin te treden, zal hij tot 1 januari van het volgende jaar moeten wachten vooraleer hij zijn kapitaal kan recupereren.Het bedrag dat een vennoot bij uittreding of bij gedeeltelijke terugname van aandelen terugkrijgt, kan nooit meer zijn dan het bedrag dat hij of zij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd (uitgekeerde dividenden natuurlijk niet meegeteld). In principe wordt het drie maanden na goedkeuring van de jaarrekening uitbetaald. De Raad van Bestuur kan echter beslissen om het vroeger uit te keren.

Bij het uittreden worden geen administratieve kosten gerekend.

Om gedeeltelijk of volledig uit het kapitaal van Alterfin te treden neemt u met ons contact op.

Prospectus

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus van 17 juli 2019. U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 17 juli 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

NRC - erkenning

Login