Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen

FAQ

Wat zijn de risico’s van een aandelenbelegging?

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus 2022

Heb ik recht op deze belastingvermindering ?

Als u belastingplichtige bent in België en voldoet aan de voorwaarden gesteld in de wet met betrekking tot de belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen, kunt u aandelen van Alterfin kopen die recht geven op belastingvermindering. Klik hier voor meer info. 

Wat zijn de voorwaarden voor belastingvermindering?

De belastingvermindering is gelijk aan 5% van de werkelijk gedane betalingen, met een maximum van 330 euro voor het jaar 2019. De gestorte sommen moeten voor het jaar 2019 minimaal 437,50 euro bedragen (wat overeenstemt met 7 aandelen); De aandelen moeten - behalve bij overlijden - gedurende ten minste 5 jaar ononderbroken in het bezit blijven van de inschrijver; Bij overlijden van de inschrijver blijft (ook binnen de periode van 5 jaar) de voorheen verkregen belastingvermindering behouden; Wanneer de inschrijver de aandelen heeft vervreemd binnen 5 jaar na de verwerving ervan, wordt de belasting met betrekking tot de inkomsten van dat jaar vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één zestigste van de overeenkomstig werkelijk verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven tot het einde van de periode van 60 volle maanden (of 5 jaar). De inschrijver legt tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting een betalingsattest over. Jaarlijks kan u uitsluitend uw nieuwe investeringen in uw belastingaangifte indienen. 

Lees er hier meer over. 

Wat is het minimumbedrag om recht te hebben op de belastingvermindering?

Dit bedrag is 437,50 euro voor het jaar 2019 (voor particulieren). Dit komt in de praktijk overeen met 7 Alterfin-aandelen.

Is de belastingvermindering 1% of 5%?

De belastingvermindering bedraagt eenmalig en jaarlijks (indien u nieuw kapitaal investeert) 5%; d.w.z. als u in 2019 aandelen koopt, dan krijgt u in 2020 eenmalig 5% belastingvermindering. Opgelet, indien u echter de aandelen geen 5 jaar aanhoudt, maar eerder uittreedt, dan wordt dit verrekend. Indien u bijvoorbeeld na twee jaar uitstapt, dan wordt het voordeel van 5% teruggebracht tot twee jaar namelijk 2 %.

Leer er hier meer over. 

Heeft mijn bedrijf of organisatie ook recht op deze fiscale maatregel?

Neen, deze wet is enkel bedoeld voor particuliere vennoten.

Heeft mijn echtgeno(o)t(e) ook recht op belastingvermindering?

Ja, elke persoon die belastingplichtig is in België heeft recht op de vermindering, indien de aandelen op zijn/haar persoonlijke naam zijn uitgegeven.

Welk vak van mijn belastingaangifte moet ik invullen om van de belastingvermindering te genieten?

De belastingvermindering op investeringen in erkende Ontwikkelingsfondsen wordt opgenomen bij code 1323(-35) of 2323(-35).

Ter herinnering: 
De voorziene belastingvermindering is gelijk aan 5% van de werkelijk gedane betalingen in dat jaar bij een erkend ontwikkelingsfonds. Jaarlijks kan u dus uw nieuwe investeringen in uw belastingaangifte indienen (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Hoe kan ik vennoot worden van Alterfin?

Om vennoot te worden van Alterfin vult u het intekenformulier in. Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van Alterfin met uw persoonlijke gestructureerde mededeling. Daarna stort u het gewenste bedrag op het bankrekeningnummer van Alterfin BE85 5230 4527 2706 met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling. Aandelen voor particulieren kosten 62,50 euro. Rechtspersonen betalen 250 euro per aandeel.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus 2022.

Wat is de IBAN en BIC code van Alterfin?

Het IBAN nummer van de Alterfin rekening waarop u het bedrag van de aandelen kan storten is BE85 5230 4527 2706. De BIC code is TRIO BE BB

Krijg ik een bewijs van mijn aandeelhouderschap?

Ja. Zodra uw betaling wordt geregistreerd in ons systeem, bezorgen wij u per post een uittreksel uit het vennootschapsregister. Indien u dit liever via e-mail ontvangt, kan dit ook. 

Ik ben al vennoot. Hoe teken ik op bijkomende aandelen?

U stort het gewenste bedrag op de rekening van Alterfin cvba IBAN-nr: BE85 5230 4527 2706 (BIC code: TRIO BE BB) met vermelding van uw persoonlijke gestructuurde mededeling. Indien u uw persoonlijke mededing niet herinnert, klik hier.

Van zodra wij uw storting ontvangen, sturen we u via de post of via e-mail een afschrift van het vennootschapsregister.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus 2022.

Is het mogelijk om uit te treden?

Ja, uittreden is mogelijk tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar voor natuurlijke personen. Rechtspersonen mogen uittreden tussen 1 januari en 31 maart van elk jaar. Bij uittreding of bij gedeeltelijke terugname van aandelen krijgt de uittredende of terugnemende vennoot een scheidingsaandeel uitgekeerd. Het scheidingsaandeel kan nooit meer bedragen dan het oorspronkelijk gestorte bedrag; er kan geen meerwaarde gerealiseerd worden (uitgekeerde dividenden natuurlijk niet meegeteld). Het scheidingsaandeel wordt verminderd met overgedragen verliezen, in geval van verlies; realisatie van minwaarde is dus wel mogelijk. In principe wordt het scheidingsaandeel uitbetaald binnen drie maanden na goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening, maar de Raad van Bestuur kan altijd beslissen om vroeger uit te keren. Om gedeeltelijk of volledig uit het kapitaal van Alterfin te treden neemt u met ons contact op. We zullen u dan een uittredingsdocument opsturen dat u ons ingevuld dient terug te sturen. Verdere info vindt u hier.

Opgelet: indien u de gekochte aandelen inbrengt voor belastingvermindering, zal vervroegd uittreden (minder dan 60 maanden ofwel 5 jaar), een weerslag hebben op het verkregen voordeel. Zie hiervoor de vraag 'Is de belastingvermindering 1% of 5% ?'

Zijn er instap- of uitstapkosten verbonden aan aandelen van Alterfin?

Neen.

Login