De bijdrage van Alterfin aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Met haar ethische financieringen in microfinanciering en duurzame landbouw, wil Alterfin de levenskwaliteit van duizenden gezinnen verbeteren en bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We stellen u hier een kort overzicht voor van de belangrijkste acties die Alterfin en haar partners nemen om hun steentje bij te dragen. Het volledige overzicht vindt u in het Jaarverslag (p. 16 tot 31).

geen armoede

Geen armoede

De strijd tegen armoede staat centraal bij Alterfin en haar 155 partners die in totaal 1,8 miljoen mensen bereiken. Armoede is voor 80% geconcentreerd in rurale gebieden, waar inwoners nauwelijks toegang hebben tot financiële diensten, onderwijs, gezondsheidszorg, enz. Daarom richt Alterfin zich via haar investeringen hoofdzakelijk op deze gebieden door organisaties te financieren die actief zijn op het vlak van duurzame familiale landbouw en microfinanciering.Deze organisaties genereren inkomsten voor financieel achtergestelde mensen en bieden spaar- en verzekeringsdiensten aan die hen helpen gemakkelijker uit de armoede te raken.  

Un producteur de cacao

Alterfin bevoorrecht rurale gebieden om de armste mensen te bereiken, zoals deze boer die zijn cacao verkoopt aan onze Filipijnse partner Kennemer.

faim zéro

Geen honger

Investeren in kleine landbouwexploitaties van landen in ontwikkeling is een goede manier om de voedselzekerheid van de armste bevolkingsgroepen te verbeteren, en om de voedselproductie voor de plaatselijke en internationale markten te verhogen. Alterfin draagt actief bij aan die doelstelling door 71 organisaties te ondersteunen die actief zijn op het vlak van biologische en familiale landbouw en die zich engageren voor eerlijke handel, waarbij mens en milieu gerespecteerd worden. Bijna 100.000 kleine producenten en hun gezinnen doen hun voordeel met die investeringen. Bovendien spant Alterfin zich in om microfinancieringsinstellingen te financieren die bijzondere aandacht hebben voor de rurale gebieden en die meewerken aan de lokale voedselvoorziening door microkredieten aan meer dan 300.000 kleine landbouwers toe te kennen. Door microfinanciering en duurzame landbouw samen te tellen, bereikt Alterfin in totaal 439.835 kleine boeren.

des producteurs de cacao en côte d'ivoire

Duurzame landbouw is een belangrijke hefboom voor de bestrijding van honger en armoede, zoals voor de cacaoboeren van de coöperatie ECOOKIM in Ivoorkust.

gendergelijkheid

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel, individueel recht, maar ook een onmisbare basis om tot een vreedzame, welvarende en duurzame samenleving te komen. Zowel de economische ongelijkheid tussen man en vrouw, die de economische groei en ontwikkeling afremt, als de oververtegenwoordiging van vrouwen bij de armste bevolkingsgroepen rechtvaardigen een specifieke steun aan vrouwen. De levenssituatie en zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, blijft een essentiële doestelling voor Alterfin. Bovendien geven vrouwen meer uit aan hun gezin zodat de financiële zelfstandigheid die de vrouw uit hogere inkomsten haalt, het hele gezin ten goede komt. In overeenstemming met onze ambitie is 55% van de klanten of producenten van onze partners een vrouw. 

une employée de PAMF au Burkina Faso

Een medewerkster van de microfinan-cieringsinstelling PAMF in Burkina Faso. De financiële inclusie van vrouwen is een belangrijke motor voor ontwikkeling.

travail décent et croissance économique

Eerlijk werk en economische groei

Alterfin spant zich op twee terreinen in om economische groei en de creatie van fatsoenlijk werk te stimuleren. Enerzijds garandeert de financiering die we onze partners toekennen de ontwikkeling van hun activiteiten en kunnen ze meer mensen aanwerven. Anderzijds ondersteunt die financiering ook indirect de groei van kleine en middelgrote bedrijven, de begunstigden van onze partners. Dat gebeurt door hen in de formele economie te integreren, meer bepaald door hun toegang te verlenen tot financiële diensten en door hun klanten deel te laten uitmaken van de waardeketen binnen de landbouw.

verantwoorde consumptie en productie klimaatactie

Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie

Alterfin financiert landbouworganisaties die biologisch gecertificeerde producten afleveren en moedigt de milieu-initiatieven  van haar partners aan (invoeren van een milieuvriendelijk beheer, leningen van onze partners/MFI’s voor de productie van groene energie). Alterfin geeft ook blijk van een milieubewuste aanpak in haar eigen kantoren. Zo gebruiken we gerecycleerd papier en ecologische schoonmaakproducten, wordt het afval gesorteerd, waaronder ook compostering, en worden onze werknemers aangemoedigd om milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken. Ten slotte zou een verantwoorde productie tevergeefs zijn als de hele waarde- en bevoorradingsketen niet op een alomvattende en geïntegreerde visie steunt: in dat verband geeft Alterfin de voorkeur aan eerlijke handel, verbindt ze er zich toe om op een verantwoorde manier te consumeren, en onderzoekt ze de milieu-impact van haar activiteiten om die beter te kunnen compenseren. Alterfin heeft de prijs 'Fairtrade@Work' ontvangen van Fairtrade Belgium.

leven in het water

Leven in het water

Een duurzame exploitatie van de visbestanden is een uitdaging die de sector van de visvangst en de viskweek moet aangaan. Een duurzame aanpak biedt inderdaad talrijke kansen om armoede en honger te bestrijden, om de kwaliteit van voeding te verbeteren en om de economische groei te stimuleren. Alterfin steunt dit duurzaam beheer door in 2017 voor het eerst een organisatie te financieren die actief is op het domein van duurzame visvangst en viskweek, die bovendien wil bijdragen tot het herstel van het mariene ecosysteem en die tegelijk de 28.000 kleine vissers en viskwekers in de hele wereld wil ondersteunen. 

partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Alterfin engageert zich niet alleen ten opzichte van zijn 155 partners in 34 landen, maar werkt binnen netwerken, initiatieven en partnerschappen ook samen met organisaties die hetzelfde einddoel nastreven: een solidaire, ethische en welvarende wereld. In die context brengt Alterfin 6.000 vennoten bijeen en lag ze, samen met andere spelers uit de sector, aan de basis van sociale investeringsfondsen die het mogelijk maken om de reikwijdte en de impact bij haar partners te vergroten. Alterfin engageert zich ook binnen internationale en lokale netwerken om middelen en kennis te delen. Dat leidt tot vruchtbare samenwerkingsverbanden ten voordele voor de uiteindelijke begunstigden. 

Un client de PAMF au Burkina Faso

Voorbeeld van een financiering

PAMF (Première Agence de Microfinance) beschikt over een tiental agentschappen en telt meer dan 30.000 klanten in Burkina Faso en Ivoorkust. Beide landen horen volgens de ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties tot de armste landen ter wereld. Het bedrag van de gemiddelde lening die PAMF toestaat, vertegenwoordigt in Burkina Faso slechts 60% van het gemiddelde bruto binnenlands product per inwoner en in Ivoorkust 45%. Dit bevestigt dat de organisatie zich op de armste bevolkingsgroepen richt. Dat blijkt ook uit de strategische aanwezigheid in landelijke gebieden (respectievelijk 86% en 60% van de portefeuille is daar geconcentreerd). PAMF speelt dus een sleutelrol in de ontwikkeling van deze landen en wordt door Alterfin gefinancierd sinds 2014.

› Meer info over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vindt u op www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands

Nieuwsoverzicht

Login