Kwartaalresultaten op 30 juni 2017

Prestaties van de portefeuille

Eind juni 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten of via fondsen van derden) 55,7 miljoen euro, een daling van 10% ten opzichte van maart 2017, maar een stijging van1,2% ten opzichte van juni 2016.

Deze kwartaaldaling is grotendeels te wijten aan onze financieringen in Latijns-Amerika en Afrika. Dit is enerzijds het gevolg van de daling van de dollar tegenover de euro: aangezien de portefeuille van Alterfin voor het grootste deel bestaat uit kredieten in dollar, neemt de omrekenwaarde in euro van deze kredieten af naarmate de wisselkoers van de dollar daalt. Anderzijds is de koffieoogst in Centraal-Amerika afgelopen, terwijl de oogst in Zuid-Amerika nog maar net is begonnen. Doordat Alterfin haar financieringen in de koffiesector in Peru en Ecuador de voorbije jaren uit risico-overwegingen aanzienlijk heeft afgebouwd, zijn de investeringen in Zuid-Amerika niet langer toereikend om de verstreken kredieten in Centraal-Amerika te compenseren, met een gevoelige daling van onze koffieportefeuille in het tweede kwartaal van 2017 tot gevolg. Om onze landbouwportefeuille verder te diversifiëren en de impact van bepaalde seizoensgebonden gewassen te verminderen, heeft Alterfin dit kwartaal drie nieuwe landbouwproducten toegevoegd aan haar investeringsportefeuille: kokosolie, asperges en passievruchten.

De financiering van onze microfinancieringspartners in Afrika en Latijns-Amerika loopt eveneens terug, al wordt verwacht dat  in de komende maanden een groot aantal leningen hernieuwd zal worden.

In Azië daarentegen zagen we de afgelopen maanden een belangrijke toename van onze activiteiten op het gebied van microfinanciering en in de cacaosector. De investeringsportefeuille van Alterfin op het Aziatische continent laat een opmerkelijke groei noteren met talrijke toekomstige investeringen in landen (waaronder Tadzjikistan en Kirgizië) waar Alterfin nog niet actief was. Sectorale en geografische diversifiëring ligt mee aan de basis van de toekomststrategie van Alterfin.

Kwaliteit van de portefeuille

De risicoportefeuille (leningen met een betalings-achterstand van meer dan 30 dagen) is verder gekrompen dankzij de invordering van noodlijdende kredieten en het feit dat er geen enkele nieuwe betalingsachterstand werd opgetekend in de eerste helft van 2017. De risicoportefeuille, na aftrek van de waardeverminderingen, is gedaald tot 4% ten opzichte van 6% in december 2016.

De geleverde inspanningen m.b.t. de invordering van uitstaande leningen resulteerden in terugboekingen van afwaarderingen ten belope van 381.649 euro per 30 juni 2017. Anderzijds werd beslist om nieuwe waardeverminderingen in te schrijven (313.380 euro op 30 juni 2017). Deze waardeverminderingen houden hoofdzakelijk verband met een lening die al gedeeltelijk werd afgewaardeerd in 2016 en waarvan de kansen op terugbetaling naar beneden werden herzien.

De Aziatische portefeuille van Alterfin in volle groei

De Aziatische portefeuille van Alterfin is in volle groei

Tussentijdse financiële resultaten

De financiële en operationele inkomsten zijn verder gegroeid in het tweede kwartaal van 2017. De financiële lasten, toe te schrijven aan het volume van de schulden die werden aangegaan voor de financiering van onze portefeuille in dollars, volgen de evolutie van de kredietportefeuille. De operationele kosten worden enerzijds beïnvloed door een stijging van de loonkosten omwille van de versterking van het team en anderzijds door een daling, ten opzichte van 2016, van de juridische kosten verbonden aan achterstallige kredieten. De eerder aangehaalde verbetering van de portefeuille is tevens terug te vinden in de financiële resultaten door de toegenomen terugboekingen op waardeverminderingen.

Alterfin sluit het tweede kwartaal van 2017 af met een tussentijds positief nettoresultaat van 616.754 euro.

Nieuwsoverzicht