Kwartaalresultaten op 30 juni 2019

Prestatie van de portefeuille

Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg de portefeuille 87,2 miljoen euro. Daarmee lag het totaal iets lager dan in het voorgaande kwartaal. Deze dalende trend in het tweede kwartaal kan in de eerste plaats worden verklaard door het seizoensgebonden karakter van de activiteiten die Alterfin financiert: in Centraal-Amerika is het landbouwseizoen voor koffie dan al gedaan, net als dat voor cacao in West-Afrika. Het einde van die seizoenen gaat gepaard met de terugbetaling van de verstrekte kredietlijnen aan onze partner-
organisaties die actief zijn in deze sectoren en regio’s.
Niettemin is de portefeuille met 18% gestegen ten opzichte van juni 2018, wat wijst op de constante ontwikkeling van de investeringen, vooral in de sector van de microfinancieringen in Afrika en Azië. Enerzijds dragen deze investeringen bij aan het hernieuwde evenwicht op seizoensniveau door het aandeel van koffie in de totale portefeuille nu al enkele jaren te verkleinen. Anderzijds bevorderen ze ook een hernieuwd evenwicht op regionaal niveau dankzij de relatieve groei van Azië, dat voor het eerst meer dan 20% van alle leningen vertegenwoordigt (zie tabel hieronder).

Kwaliteit van de portefeuille

De netto risicoportefeuille (bestaande uit leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen na aftrek van de waardeverminderingen die zijn genomen om het verliesrisico te dekken) was aan het eind van het tweede kwartaal goed voor 3,5% van de netto portefeuille van
Alterfin. Ten opzichte van het vorige kwartaal is dit een stijging, die toe te schrijven is aan vijf nieuwe wanbetalingen. Aangezien de vooruitzichten voor elk van deze partners bemoedigend blijven, gaan we met hen de dialoog aan zonder dat er op 30 juni een waardevermindering werd genomen. De waardeverminderingen die eind juni zijn genomen, hebben hoofdzakelijk betrekking op een partner die al meer dan een jaar in gebreke blijft. Een deel van zijn krediet werd in 2018 al afgewaardeerd.

*betalingsachterstanden van meer dan 30 dagen (PAR30)

Tussentijdse financiële resultaten

Eind juni 2019 lagen de inkomsten van de portefeuille 27% hoger dan in het tweede kwartaal van 2018. Dit is te danken aan het hogere gemiddelde bedrag van de kredietportefeuille in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De andere inkomstenbronnen hadden een licht neerwaarts effect op de totale financiële en operationele inkomsten, waardoor deze met 19% zijn gestegen ten opzichte van eind juni 2018.

De financiële lasten, verbonden met het volume van de schulden aangegaan voor de financiering van onze portefeuille in dollar, volgen de evolutie van de kredietportefeuille en van de rentetarieven die door de banken worden aangerekend. Dankzij renteswaptransacties in het derde kwartaal zullen de financieringskosten voor onze portefeuille in dollar stabiel blijven in de toekomst.

De kosten voor de opvolging van de portefeuille en de juridische kosten voor de wanbetalingen van partners zijn gedaald. Dit compenseert de stijging van de personeelskosten door de uitbreiding van het team en zorgt voor een stabilisering van de operationele kosten ten opzichte van juni 2018.
Op 30 juni 2019 bedroegen de waardeverminderingen voor achterstallige kredieten 284.118 euro. Dit bedrag is hoger dan in juni 2018 maar ligt in lijn met het begrote bedrag van 600.000 euro voor heel 2019.

Het negatieve resultaat van de valutatransacties is hoofdzakelijk toe te schrijven aan onze investering in het kapitaal van een microfinancieringsinstelling in Nicaragua. We bekijken momenteel enkele oplossingen voor valutadekking om de impact van de devaluatie van de Nicaraguaanse córdoba op onze resultaten te beperken. De kredietportefeuille is daarentegen volledig ingedekt tegen het wisselrisico.

Alterfin sluit het tweede kwartaal 2019 af met een positief tussentijds resultaat van 330.186 euro. Gezien de verwachte groei van de portefeuille in beheer voor de komende maanden en de vooruitzichten qua recuperatie van achterstallige kredieten en rendement van bepaalde investeringen in euro die als borg dienen, zouden we een vergelijkbaar jaarresultaat moeten halen met dat van 2018.

*Voorlopige niet-geauditeerde resultaten

Nieuwsoverzicht

Login