Kwartaalresultaten op 30 juni 2021

Prestaties van de portefeuille

Eind juni 2021 telde Alterfin 138 partners met een actieve lening. Ten opzichte van het 1e kwartaal van 2021 is de door Alterfin beheerde portefeuille lichtjes ingekrompen met 3% tot ongeveer 78 miljoen euro. Deze inkrimping is grotendeels toe te schrijven aan de internationale gezondheidssituatie, waardoor we nog altijd niet langs kunnen gaan bij de meeste van onze huidige partners. Bovendien worden de mogelijkheden om nieuwe samenwerkingen aan te gaan flink beperkt.

De sector van de microfinancieringssector vertoont wereldwijd nog altijd sterke contrasten. Sommige van onze partners zijn enorm getroffen door de beperkingen op de verplaatsingen als gevolg van de coronapandemie, en dat heeft een impact op de kwaliteit van hun kredietportefeuille en op hun rendabiliteitsniveau. Tegelijkertijd stellen we in bepaalde landen een economische heropleving vast, in combinatie met een hoger uitbetalingsniveau in de microfinancierings. In het 1e semester van 2021 vonden al 15 uitbetalingen plaats aan microfinancieringsinstellingen, tegenover 18 in heel 2020.

Dankzij deze geleidelijke normalisering van de activiteiten in sommige landen kon Alterfin twee nieuwe partnerschappen met microfinancieringsinstellingen opstarten in de loop van het kwartaal. Er werd een lening uitbetaald in Sierra Leone, wat in lijn is met onze missie en ons streven om actief te zijn in landen met een laag inkomensniveau. Het andere partnerschap werd opgestart in Mexico met een MFI die erg actief is in de kansarme plattelandsgebieden in het zuidoosten van het land. Het brengt het totale aantal partners in het land op vijf.

De activiteit van de landbouwsector blijft de stuwende kracht achter de activiteiten van Alterfin. Onze huidige partners kunnen zo goed als normaal doorwerken ondanks bepaalde logistieke vertragingen. In het 2e kwartaal werd zowat 9,2 miljoen euro uitbetaald aan onze partners in de landbouwsector. Deze uitbetalingen konden echter niet het hoge niveau van de terugbetalingen compenseren, dat hoofdzakelijk toe te schrijven is aan het einde van het seizoen van de cacao-export in Ivoorkust en van de koffie-export in Centraal-Amerika.

Ongeveer twee 3e van onze uitbetalingen in de sector van de duurzame landbouw ging naar de overheersende waardeketens van koffie en cacao. Ook vonden er in Latijns-Amerika veel seizoensgebonden uitbetalingen plaats in de noten-, honing- en granensector.
De kwaliteit van de portefeuille is in de loop van het kwartaal verbeterd: het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen en van de geherstructureerde leningen is met 9,8% gedaald. De meeste van de recente gevallen van wanbetaling houden verband met de negatieve gevolgen van de pandemie in de microfinancieringssector. De klanten van heel wat instellingen ondervinden immers nog altijd problemen om hun leningen terug te betalen door de maatregelen die lokaal worden opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat heeft een impact op de liquiditeit van sommige microfinancieringspartners en zorgt ervoor dat ze hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen. Het grootste deel van de betrokken leningen werd geherstructureerd, want om de continuïteit van de activiteiten van haar partners te garanderen, heeft Alterfin zich aangepast aan de huidige situatie in de sector. Zo zijn momenteel 24 leningen geherstructureerd, waarvan 20 gevallen verband houden met de coronacrisis.

De verwachte groei van de portefeuille ziet er nog altijd goed uit voor 2021, ook al is enige voorzichtigheid geboden gezien de onzekerheden als gevolg van de pandemie, vooral in de microfinancieringssector.

Financiële prestaties

Hoewel door de inkrimping van de investeringsportefeuille van Alterfin de ontvangen interesten licht gedaald zijn, waren de inkomsten van de portefeuille op 30 juni 2021 relatief stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het geleidelijke economische herstel in de landen waar we actief zijn, leidde namelijk tot een stijging van de uitbetalingen tijdens dit eerste semester, waardoor het bedrag van de ontvangen commissies is gestegen.

Zoals verwacht, zetten de inkomsten uit het beheer van portefeuilles van derden hun dalende tendens voort, rekening houdend met de geleidelijke afsluiting van bepaalde fondsen (Fefisol en Impact Assets) en met de seizoensgebonden terugbetalingen in de landbouw.

De inkomsten uit beleggingen in euro (die als borg dienen om financieringen in dollar te verkrijgen) lagen hoger dan in het 2e kwartaal 2020 door de stijging van het investeringsvolume maar vooral dankzij een beter gemiddeld rendement.

De financiële lasten zijn gedaald, en dat is vooral toe te schrijven aan de daling van de kredietportefeuille. De financiële kosten houden immers rechtstreeks verband met de evolutie van de portefeuille en dus met de schulden die zijn aangegaan om de portefeuille te financieren. De operationele kosten blijven onder controle, met een hogere operationele marge tot gevolg.

Tijdens dit tweede kwartaal van 2021 werden bijkomende waardeverminderingen op de kredietportefeuille geboekt. Deze hebben voornamelijk betrekking op microfinancieringsinstellingen die het moeilijk hebben om hun lening terug te betalen door de gevolgen van de coronacrisis. We bespreken momenteel of de afbetalingsregeling voor hun lening kan worden herzien om hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun recuperatieprocedure.

Aanzienlijke schommelingen in de euro-dollar wisselkoers en de inkrimping van onze balans in dollar als gevolg van de verkoop van een deel ervan, hebben geleid tot een positief wisselkoersresultaat.

Alterfin sluit het 2e kwartaal van 2021 af met een voorlopig positief nettoresultaat van 709.355 euro. Ondanks de aanhoudende onzekerheden gaan we de toekomst met dit mooie resultaat vol vertrouwen tegemoet. Zo kunnen we onze partners blijven begeleiden in de voortzetting of geleidelijke herneming van hun activiteiten.

Nieuwsoverzicht

Login