Kwartaalresultaten op 30 september 2021

Prestatie van de portefeuille

Eind september 2021 telde Alterfin 124 partners met een actieve lening. Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2021 is de door Alterfin beheerde portefeuille met bijna 7% ingekrompen tot ongeveer 72 miljoen euro. Deze inkrimping kan worden verklaard door het einde van het partnerschap met het Fefisol-fonds, aangezien de eigen portefeuille van Alterfin voorts stabiel is gebleven tijdens het afgelopen kwartaal.

Het Fefisol-fonds, dat werd opgericht en gezamenlijk beheerd door Alterfin en de SIDI, heeft in juli 2021 zijn maturiteit bereikt na tien jaar lang een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de groei van de activiteiten in Afrika. Sinds 2011 heeft het fonds 85,7 miljoen euro geïnvesteerd in 91 partners verspreid over 25 landen, zowel in de microfinancieringssector als in de sector van de duurzame landbouw, en vooral in plattelandsgebieden (71% van de investeringen). Naast investeringen konden onze partners ook genieten van projecten voor technische bijstand (139) voor hun institutionele, operationele, sociale en financiële versterking.

Tegelijkertijd blijft Alterfin haar partnerschappen met de fondsen Quadia en Symbiotics verder ontwikkelen. Zo hebben beide fondsen in het derde kwartaal bijgedragen aan onze seizoensgebonden uitbetalingen aan de waardeketens van cacao, dadels, koffie, specerijen, noten en textiel. De uitstaande portefeuille is sinds juni met 56% gestegen tot 4,19 miljoen euro.

Op operationeel vlak vertoont de microfinancieringssector wereldwijd nog altijd sterke contrasten. In 2021 kon de sector dankzij het economische herstel in bepaalde landen meer steun krijgen. Sinds begin dit jaar hebben we al 20 uitbetalingen gedaan, tegenover 18 in 2020. Vele uitbetalingen lopen nog altijd vertraging op, vooral in Afrika en Azië, door de ontwikkeling van de pandemie en de hiermee gepaard gaande beperkingen.

De activiteit van de landbouwsector blijft de stuwende kracht achter de activiteiten van Alterfin. Onze huidige partners kunnen zo goed als normaal doorwerken ondanks bepaalde logistieke vertragingen. In het derde kwartaal werd meer dan 9 miljoen euro uitbetaald aan onze partners. Ongeveer 70% van onze uitbetalingen in de sector van de duurzame landbouw ging naar de overheersende waardeketens van koffie en cacao.

De kwaliteit van de portefeuille is in de loop van het kwartaal verslechterd: het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen is gestegen van 9% naar 14%. Sommige leningen worden op korte termijn in orde gebracht, andere worden geherstructureerd, wat de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen op 6,6% zal brengen. Naast deze gevallen houden de meeste situaties van wanbetaling verband met de negatieve gevolgen van de pandemie in de microfinancieringssector. Het grootste deel van de betrokken leningen werd geherstructureerd, want om de continuïteit van de activiteiten van haar partners te garanderen, heeft Alterfin zich aangepast aan de huidige situatie in de sector. Zo werden 21 leningen geherstructureerd, waarvan er 18 verband houden met de crisis.

De groeivooruitzichten voor de portefeuille blijven echter goed voor 2021, met naar verwachting seizoensgebonden uitbetalingen voor koffie in Latijns-Amerika en in de microfinancieringssector. Voor 2022 is voorzichtigheid geboden gezien de gevolgen van de pandemie in de microfinancieringssector.

Tussentijdse financiële prestaties

De inkomsten van de portefeuille bestaan voornamelijk uit de ontvangen interesten op de kredieten aan onze partners en zijn lichtjes gedaald ten opzichte van september 2020 als gevolg van de ontwikkeling van de investeringsportefeuille. De daling van de interesten werd weliswaar deels gecompenseerd door een hoger volume van de commissies na de toegenomen uitbetalingen. Het wijst alvast op een progressief herstel van de economie in bepaalde landen waar we aanwezig zijn.

Door de geleidelijke afsluiting van bepaalde fondsen, waaronder Fefisol, zijn de inkomsten uit het beheer van portefeuilles van derden het voorbije kwartaal minder gestegen.

Onze beleggingen in euro (die als borg dienen om financieringen in dollar te verkrijgen) dragen nog altijd in grote mate bij aan de inkomsten van Alterfin. Om het gemiddelde rendement van deze beleggingen te ondersteunen, werd het volume van de beschikbare liquide middelen op spaarrekeningen verminderd ten voordele van weinig risicovolle investeringen op lange termijn.

De portefeuille, die nog niet op het niveau van vóór COVID-19 is, weerspiegelt zich ook in de financiële lasten die onder controle zijn gebleven. Deze lasten zijn immers gerelateerd aan de schulden in dollar die werden aangegaan om de portefeuille op te bouwen, en die gedurende het jaar zijn afgenomen. De operationele kosten zijn lichtjes gestegen, hoofdzakelijk door de uitbreiding van het Alterfin-team en door de toegenomen activiteit in het kader van de recuperatie van achterstallige kredieten.

In het 3e kwartaal 2021 hebben we extra waardeverminderingen op de kredietportefeuille moeten boeken om beter weer te geven wat van sommige van onze partners in Latijns-Amerika en Afrika wordt verwacht.

Om de grote schommelingen van de wisselkoers tussen de euro en de dollar te counteren, heeft de verlaging van onze balans in dollar na de verkoop van een deel van de dollars ertoe geleid dat we opnieuw een positief wisselresultaat verkrijgen.

Alterfin sluit de maand september 2021 af met een voorlopig positief nettoresultaat van 768.405 euro, ofwel 25% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de situatie op wereldniveau nog altijd onzeker is en we voorzichtig moeten blijven, maakt dit resultaat duidelijk dat Alterfin in staat is om de vele uitdagingen als gevolg van de coronacrisis te overwinnen.

Nieuwsoverzicht

Login