Kwartaalresultaten op 31 maart 2017

Prestaties van de portefeuille

Eind maart 2017 bedroeg het totaal van de investeringen van Alterfin (via kapitaal aangebracht door de vennoten en fondsen van derden) 61,9 miljoen euro, een daling met 8% ten opzichte van eind 2016. Deze daling is het gevolg van enerzijds het seizoensgebonden karakter van landbouwactiviteiten – in lijn met de tendens van de voorgaande jaren – en anderzijds, ons streven om de blootstelling van onze portefeuille in risicomarkten te beperken.

In deze periode van het jaar loopt de cacao- en koffieoogst in Afrika en Centraal-Amerika ten einde. De door Alterfin verleende kredieten worden terugbetaald waardoor de investeringsportefeuille een daling kent. Dit is echter tijdelijk. De koffieoogst in in Zuid-Amerika gaat bijna van start en een nieuwe cacao-oogst begint in Afrika. Nieuwe kredieten zijn dus gepland. 

Het volume van onze investeringsportefeuille in Azië is gedaald als gevolg van de doorlopende terugbetaling van leningen, met name van microkredieten in Cambodja. Alterfin heeft haar risicoblootstelling in Cambodja verminderd als reactie op de onzekere politieke situatie en de verzadiging van de lokale microfinancieringsmarkt, die een te zware schuldenlast bij de klanten kan veroorzaken. Daartegenover heeft Alterfin haar eerste krediet verleend in de Filipijnen. Overige investeringen ter waarde van 5,4 miljoen euro werden goedgekeurd en zullen toegekend worden in de loop van het tweede kwartaal.

De portefeuille daalt in vergelijking met het laatste kwartaal van 2016, maar groeide met 10% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Het volume toegekende kredieten is vrijwel verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 (11,4 miljoen euro in 2017 tegenover 6,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2016).

Alterfin zet haar diversifiëringsstrategie van 2016 voort. Alterfin heeft het voorbije jaar 21 nieuwe partners geïntroduceerd en het beheer van drie nieuwe fondsen op zich genomen. Dit brengt het aantal fondsen onder haar beheer op zeven. 

In het eerste kwartaal van 2017 werden zes nieuwe partners gefinancierd. Alterfin heeft ook haar portefeuille in lokale valuta verder uitgebreid, van 4% in het eerste kwartaal van 2016 naar 14% van de brutoporteuille in het eerste kwartaal van 2017. Het aantal lokale valuta steeg in een jaar tijd van vijf naar twaalf.

Kwaliteit van de portefeuille

De risicoportefeuille (leningen met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen na aftrek van waardeverminderingen) is met 1% gekrompen ten opzichte van vorig jaar dankzij de invordering van noodlijdende kredieten. Verder merken we op dat er geen enkele nieuwe betalingsachterstand werd opgetekend in het eerste kwartaal van 2017.

De recuperatie op waardeverminderingen  bedraagt 27.862 euro in het eerste kwartaal. Een recuperatie van ongeveer 400.000 euro is voorzien in de loop van het tweede kwartaal. 

Nieuwe waardeverminderingen werden geboekt voor een bedrag van 176.537 euro. Deze waardeverminderingen zijn in hoofdzaak te wijten aan een reeds gedeeltelijk afgewaardeerde lening waarvan de kansen op terugbetaling naar beneden werden herzien na ontvangst en inzage van de gecontroleerde rekeningen van de partner.

Boordtabel

Voorlopige financiële resultaten

Alterfin heeft in het eerste kwartaal van 2017 een kapitaalverhoging van 1,4 miljoen euro geboekt. 

De financiële en operationele inkomsten op 31 maart 2017 zijn vergelijkbaar met de gerealiseerde inkomsten in het eerste kwartaal van 2016. De financiële lasten zijn rechtstreeks toe te schrijven aan het volume van de schulden die werden aangegaan voor de financiering van onze portefeuille in dollars. De daling van de operationele kosten is vooral te danken aan een normalisering van de recuperatiekosten voor niet-terugbetaalde leningen. Zoals eerder vermeld, is een recuperatie van ongeveer 400.000 euro voorzien in de tweede kwartaal. 

Alterfin eindigt het eerste trimester met een nettoresultaat van 103.294 euro.

Resultatenrekening 1ste trimester 2017

Niet-geauditeerde tussentjdse resultaten.

Nieuwsoverzicht