Gewone Algemene Vergadering 2021: Vragen en Antwoorden
Gewone Algemene Vergadering 2021: Vragen en Antwoorden

Gewone Algemene Vergadering 2021: Vragen en Antwoorden

VRAGEN GESTELD VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Waarom een digitaal event?

Wij hadden helaas geen andere keuze dan de huidige regeringsmaatregelen te volgen. Het is momenteel niet meer toegestaan om fysieke evenementen te organiseren. Wij zijn net zo teleurgesteld als u omdat wij voor het tweede jaar op rij niet met onze vennoten kunnen vergaderen. Volgens ons vormt de voorgestelde formule echter een goed compromis. Om iedereen de kans en de tijd te geven zich vrij uit te drukken, hebben wij gekozen voor een online vragenformulier zodat iedereen vóór de datum van de Algemene Vergadering op 24 april 2021 al zijn of haar vragen kon stellen. Deze oplossing vermijdt ook alle problemen in verband met verbindingsproblemen langs onze kant of die van de vennoten.

Alle vennoten hebben ook de mogelijkheid om alle documenten met betrekking tot deze Algemene Vergadering op verzoek te ontvangen via e-mail op het adres info [at] alterfin [dot] be, per telefoon op het nummer +32 (0)2 538 58 62 of per post in de Liefdadigheidsstraat, 18-22 1210 Brussel. Indien u niet aanwezig kan zijn en u wenst te laten vertegenwoordigen door een andere vennoten aan de hand van een volmachtformulier wenst deel te nemen, kunt u ons het ingevulde document vóór 15 april per e-mail of per post toezenden. Als u geen andere vennoten kent de volmacht kunnen houden, kunt u altijd contact met ons opnemen zodat een Alterfin medewerker u kan vertegenwoordigen op de AV.

Ten slotte zullen we vanaf 30 april ook de opname van de vergadering online publiceren, zodat de vennoten het volledige evenement kunnen herbeleven. U zal de video kunnen bekijken met het wachtwoord vermeld in uw uitnodiging voor het evenement.

Hoe beoordeelt Alterfin het wanbetalingsrisico van haar portefeuille in verhouding tot zijn reserves?

Het wanbetalingsrisico van elke partner wordt individueel geanalyseerd door het Investeringscomité. Naargelang de sector en de situatie van de partner nemen we per kwartaal waardeverminderingen. Zo houden we rekening met het risico van niet-terugbetaling. Deze waardeverminderingen, gecumuleerd doorheen de jaren, maken geen deel uit van de reserves. Ze maken het mogelijk het risico van oninbare vorderingen geleidelijk in de balans op te nemen. Als gevolg van de pandemie zijn een aantal van onze reeds kwetsbare partners nog meer verzwakt. Daarom koos het Investeringscomité voor een voorzichtige aanpak. Dit heeft geleid tot een toename van de waardeverminderingen genomen tijdens het jaar. In 2020 hebben we waardeverminderingen genomen voor 1.675.482 euro. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019. Naast de gecumuleerde waardeverminderingen heeft Alterfin ook reserves opgebouwd om haar kapitaal extra te beschermen. Na toewijzing van het resultaat van 2020 zullen de reserves 1.936.421 euro bedragen, of 2,82% van de gemiddelde nettoportefeuille (na aftrek van waardeverminderingen). Zo benaderen we de doelstelling van 3%.

Volgens het jaarverslag zijn de financiële vaste activa belegd in obligaties. Welke criteria (sector, munt, rating, ESG) hanteert Alterfin hierbij?

De financiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk investeringen in aandelen van partnerinstellingen of in fondsen die Alterfin mee heeft opgericht. Deze investeringen maken deel uit van onze investeringsportefeuille aangezien zij in rechtstreeks verband staan met onze activiteiten. Alterfin investeert ook in beleggingen in euro (met inbegrip van obligaties) en gebruikt deze beleggingen en beschikbare middelen als garantie om de nodige dollars te kunnen lenen voor de opbouw van onze beleggingsportefeuille. De criteria die bepalen welke obligaties in aanmerking komen, zijn vastgelegd in beleid dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur:

  • Staatsobligaties, obligaties van financiële instellingen of vennootschappen;
  • ESG-criteria: uitsluiting van niet-ethische sectoren of bedrijven (gebaseerd op de investeringen van Triodos Bank);
  • Munteenheid: alleen in euro;
  • Rating: alleen investeringswaardig;
  • Maximale blootstelling en duur worden bepaald volgens de rating.

Hoe heeft het Alterfin Garantiefonds bijgedragen aan de resultaten van Alterfin in 2020?
Wat is de status van het Alterfin Garantiefonds op dit moment?

Het Alterfin Garantiefonds heeft in 2020 met haar kapitaal van 1,7 miljoen euro een belangrijke rol gespeeld. Dankzij haar flexibele oplossingen hebben een twintigtal partners een krediet in hun lokale munteenheid gekregen (in totaal 11 verschillende valuta) met een aangepaste dekking tegen wisselkoersrisico. Deze garanties zijn van essentieel belang omdat zij ervoor zorgen dat noch de partner, noch Alterfin nadeel ondervindt in geval van een eventuele devaluatie van de plaatselijke munt tegenover de euro of de dollar. Dit was bijzonder belangrijk in 2020, tijdens besprekingen over de herstructurering van leningen die worden verstrekt in de plaatselijke munteenheid. Het was namelijk noodzakelijk om de continuïteit van de dekking te verzekeren ondanks de herstructurering van de aflossingen. Bovendien ontvingen 20 partners (waaronder 4 nieuwe) een garantie tegen kredietrisico (risico van niet-terugbetaling). Zonder deze garanties had Alterfin deze partners niet kunnen financieren wegens een te groot risico, ondanks het grote potentieel van de organisatie. Dankzij het Garantiefonds kon Alterfin haar rol als pionier dus blijven vervullen, ondanks de vele onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. In 2020 hebben in totaal 38 partners garanties gekregen, tegenover 30 in 2019.

Jaarverslag

In de inleiding stelt de Algemeen Directeur dat de acties voor een nieuw maatschappelijk model, waarvoor de noodzaak wordt aangetoond door de corona-crisis, niet zozeer bij de overheid liggen maar eerder bij de individuele burger. Moet het niet van twee kanten komen?

Idealiter schieten beide partijen in actie, zowel individuele burger als regering. Maar we moeten ook erkennen dat in sommige landen de regeringen het bestaan van klimaatverandering in twijfel trekken, of prioriteit geven aan ‘economische uitdagingen’ ten koste van uitdagingen op vlak van milieu. Zelfs wanneer de regelgeving het niet per se toelaat, kan de individuele burger prioriteit geven aan het milieu. En die houding begint bij ons als consument.

Pagina 26: De stopzetting van het investeringsfonds Fefisol (Alterfin heeft dit mee opgericht)wordt vermeld maar er wordt niet uitgelegd waarom dit stopgezet wordt. 

Het Fefisol-fonds had sinds het begin een gedefinieerde looptijd van 10 jaar, met een gepland einde in juli 2021 (de oprichting vond plaats in 2011). Het gaat dus om een geplande sluiting. We overwegen momenteel de oprichting van een Fefisol II-fonds. Die oprichting zou eind 2021/2022 kunnen plaatsvinden en Alterfin zou nog steeds co-investeerder zijn.

Pagina 58: De positieve resultaten, ondanks de Corona-crisis zouden ook wel eens beïnvloed kunnen zijn door een druk op de eindbegunstigden van lokale microfinancieringsinstellingen (MFI’s) om hun leningen toch tijdig af te betalen. Ik lees dat Alterfin samen met vele tientallen financieringsinstellingen een ‘’Pledge” heeft ondertekend (Principles to protect…). Hebben de MFI-partners van Alterfin die ook ondertekend? Of heeft Alterfin hen dit gevraagd?

Het handvast betreft enkel sociale beleggers zoals Alterfin. De gefinancierde microfinancieringsinstellingen (MFI’s) waren niet betrokken en onze partners in microfinanciering hebben het handvest dus ook niet ondertekend. We kunnen u echter wel geruststellen dat onze MFI-partners de nodige acties hebben ondernomen om hun clienteel voldoende te ondersteunen. Ze hebben namelijk allemaal passende oplossingen aangeboden, zoals herschikking of uitstel van betaling. Sommige van deze besluiten werden opgelegd door nationale regelgevers.

Een winstpremie aan het personeel

Waarom een premie aan het personeel terwijl alle stakeholders door de pandemie worden getroffen?

We hebben gekozen voor een winstpremie om al onze medewerkers te belonen voor hun inzet het afgelopen jaar. Wat de andere stakeholders betreft; de partners van Alterfin hebben het hele jaar door opmerkelijke steun gekregen. Hun specifieke behoeftes stonden centraal in elke oplossing die Alterfin in de loop van het heeft besproken en aangeboden, wat duidelijk blijkt uit de getuigenissen die in het jaarverslag worden gedeeld. De vennoten krijgen met de uitkering van een dividend van 0,50% een vergoeding in verhouding tot het prestatieniveau van Alterfin

Is dit een eenmalige premie en hoe zou deze aan het personeel worden uitbetaald?

Dit voorstel betreft een eenmalige premie voor 2020. Het is niet de bedoeling dat dit een jaarlijkse gewoonte wordt en het gaat dus ook niet om een nieuw loonbeleid. Het betreft een identieke winstpremie. Aan elke werknemer wordt dezelfde premie uitgekeerd (1.450 euro bruto per werknemer). Dit bedrag wordt geprorateerd op basis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het afgelopen boekjaar (bv. een deeltijdse werknemer krijgt de premie op basis van zijn of haar deeltijdse arbeidsprestaties). Dit systeem geniet een voordelige sociaalrechterlijke en fiscale behandeling, die gunstiger is dan de klassieke bonus. 

Waarom een winstpremie aan het personaal terwijl het dividend slechts 0,50% bedraagt? Wat waren de doelstellingen voor 2020 en hoe zijn die bereikt?

Het dividend weerspiegelt het prestatieniveau van Alterfin in 2020, dat gezien de omstandigheden opmerkelijk genoemd mag worden. De doelstellingen voor 2020 omvatten inderdaad een hoger nettoresultaat, maar deze doelstellingen werden opgesteld vóór de uitbraak van de pandemie. De meeste economieën over de hele wereld werden door de crisis op een totaal onvoorziene manier getroffen en Alterfin heeft dus, zoals vele andere bedrijven, in mei haar doelstellingen bijgesteld. Wij verwachtten toen dat wij het jaar zouden afsluiten met een positief nettoresultaat, maar onder de grens van 100.000 euro. De uitbetaling van een winstpremie aan het personeel van Alterfin (voor een totaal van 23.877 euro) heeft geen implicaties voor het bedrag dat beschikbaar is voor het dividend. 

VRAGEN GESTELD TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING

Wat is het effect van de gekrompen portefeuille op de waarde van een aandeel? Gebeurt het uitstappen van aandelen tegenover de inleg of tegenover de huidige inventariswaarde (als die lager zou zijn dan de inleg?)

De terugbetaling in geval van uittreding gebeurt op basis van 2 elementen: de inventariswaarde en de nominale waarde (de waarde die de aandeelhouder zelf betaald heeft). Als de inventariswaarde van een Alterfin aandeel hoger is dan de nominale waarde, dan wordt de nominale waarde uitbetaald. Dat is wettelijk zo geregeld. Als de inventariswaarde van het aandeel zou dalen ten opzichte van de intekenprijs, dan worden lagere inventariswaarden uitbetaald. Maar wij kunnen onze vennoten daarover geruststellen. In de vrij lange geschiedenis van Alterfin is het tot op heden niet voorgekomen dat wij de lagere inventariswaarde ten opzichte van de intekenwaarde hebben moeten uitbetalen. Dat is dus een hele geruststelling.

Wat betreft het effect van de gekrompen portefeuille op de waarde van een aandeel: in principe is er geen directe impact op de waarde van het aandeel want Alterfin heeft ook in dit COVID-jaar een positief resultaat behaald. Dat wil zeggen dat een gedeelte van dat positief resultaat kan besteed worden aan reserven. Dus, op basis van het resultaat van 2020 kunnen de reserves aangevuld of versterkt worden. Dat betekent dat de inventariswaarde van het aandeel gestegen is, zodat er eigenlijk geen negatief effect was op de waarde van een aandeel door de gekrompen portefeuille. Het enige dat we kunnen aangeven is dat in een meer “normaal” jaar de inkomsten wellicht hoger waren uitgevallen, en dus ook het resultaat daaraan verbonden.

Zijn er voldoende waardeverminderingen genomen opdat de waarde van de portefeuille in de balans ook de problemen van 25 partners in rekening brengt?

We hebben in 2020 een hele voorzichtige aanpak genomen wat betreft de afschrijvingen. Veel voorzichtiger dan eigenlijk onze eigen regels voorschrijven. Omdat de organisaties die moeilijkheden tegenkomen omwille van covid, deze moeilijkheden mogelijks ook veel moeilijker kunnen overwinnen. Dus we zijn vroeger gestart met provisioneren, en we hebben ook meer geproviosioneerd dan strikt noodzakelijk voor onze portefeuille. We verwachten wel, en we hopen wel, dat in 2021 een aantal van deze waardeveminderingen mogelijk kunnen worden teruggenomen.

Zijn onze inkomsten in dollar niet ingedekt tegen een daling van de wisselkoers ten op zichte van de euro?

Onze inkomsten uit US dollar, die behoorlijk belangrijk en groot zijn, zijn niet rechtstreeks gedekt tegen een daling van de wisselkoers tegenover de euro. Maar de interesten die wij krijgen in US dollar op de leningen die door Alterfin aan de partners worden toegekend, worden gefinancierd via kredieten die worden genomen bij bankinstellingen, in US dollar. Dus dat betekent dat wij vrijwel voor het volledige volume van de kredietportefeuille, uitgeleend aan klanten, leningen opnemen in US dollar bij banken. En dat betekent ook dat wij voor die leningen zelf interesten betalen in US dollar, en dat dus het grootste gedeelte van de inkomsten uit US dollar worden gecompenseerd door interesten betaald aan banken. Dit vangt voor het grootste deel het risico op van verliezen in die inkomsten door koersdalingen ten opzichte van de euro.

Waarom leent Alterfin dollars bij grote Belgische en Nederlandse banken (KBC, BNP Paribas en Rabobank)? Zou het niet mogelijk zijn te werken met banken met een meer ethische missie (zoals Triodos of VDK)?

Het is technisch gezien niet mogelijk is om bij alle banken dergelijk soort leningen in vreemde munt te gaan opnemen. Ookal is Alterfin klant van Triodos en VDK, beide instellingen zijn niet beschikbaar voor het verstrekken van leningen in US dollar. Technisch gezien, om de indekking van onze leningen in US dollar te willen uitvoeren, zijn wij genoodzaakt om beroep te doen op een aantal traditionele banken op hun faciliteiten in US dollar. Naast bankinstellingen doen wij ook een beroep op kredieten van gespecialiseerde instellingen zoals de European Investment Bank, waar wij eveneens kredieten in US dollar en dan op langere termijn, kunnen bekomen.

Is het de ambitie van Alterfin om exclusief biologische landbouw te financieren?

100% biologische landbouw financieren zou ideaal zijn. Het zou ook perfect aansluiten bij onze visie. Maar om 100% biologische landbouw te hebben, moeten de markten waarop de kleine producenten die wij financieren actief zijn, ook een vraag hebben die 100% biologisch is. En dat is momenteel niet echt het geval. De vraag voor biologische landbouwproducten blijft beperkt. Als we enkel biologische landbouw financieren, zouden we geen duizenden kleine producenten kunnen ondersteunen. In bepaalde landen, door het tropische klmaat, is het ook vaak erg moeilijk is om volledig biologische producten te hebben. En u moet ook weten dat bepaalde producten die we financieren, de facto biologisch zijn, maar geen certificaat hebben, ofwel omdat certificering een te hoge kost heeft, ofwel omdat er geen vraag is van de eindconsumenten, simpelweg. In elk geval, bij Alterfin houden we bij onze analyses altijd rekening met de impact van onze investeringen op het milieu. En natuurlijk blijft de aanwezigheid van een biologische certificering in dit verband een zeer positief aspect.

Door COVID kon Alterfin minder reizen en dus minder partners ontmoeten. Zal de crisis de manier van werken veranderen? Geen kredietanalyse ter plaatse meer, maar meer online follow-up. Of willen jullie zo snel mogelijk terug naar het ritme van vroeger?

Plaatselijke bezoeken aan onze partners blijven van fundamenteel belang voor onze risicoanalyse en worden logischerwijze vergemakkelijkt door een lokale aanwezigheid. Maar, Alterfin is gestart in 2015 haar werkmethoden te veranderen door het aannemen van investment managers in onze landen van werking. Tegen 2022 zullen al onze investment managers gebaseerd zijn in onze landen van werking. Vandaag telt Alterfin:

- In Latijns-Amerika: 4 investment managers (in Bolivia, Honduras en Peru). We zullen er 5 hebben tegen 2022.

- In Afrika: 2 investment managers (in Kenia). We zullen er 3 hebben tegen 2022 (de 3e zal gebaseerd zijn in Senegal).

- In Azië: 1 investment manager (in Kirgizië). We zullen er 2 hebben tegen 2022 met de 2e waarschijnlijk in Cambodja.

De redenering achter deze manier van werken dateert al van voor COVID, want zo kunnen we snellere interventies hebben bij onze partners, meer reactiviteit, vooral in geval van problemen. Maar ook een betere kennis van lokale netwerken. En tenslotte mogen we niet vergeten dat we zo onze CO2-uitstoot en onze reiskosten enorm hebben kunnen beperken.

Zal de financiële crisis als gevolg van COVID, die ook ons continent treft, geen gelegenheid zijn voor Alterfin om te investeren in lokale sociale projecten of in de Europese Unie, waar er minder risico is op wisselkoersverschillen?

Een paar jaar geleden hebben we met onze raad van bestuur en het hele team geprobeerd onze missie te herdenken. Het resultaat was dat, afgezien van enkele aanpassingen en de invoeging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, onze missie is gebleven zoals ze 26 jaar geleden werd gedefinieerd door Hugo. En zo blijkt dat Alterfin altijd een pionier is geweest in de beweging van duurzame ontwikkeling. Maar, wat wij ook hebben besloten, is dat als wij een activiteit zouden willen hebben in het Noorden in onze landen in Europa, wij over veel meer middelen zouden moeten kunnen beschikken. En ook vaardigheden die we niet per se hebben in ons team. Werken in onze landen van activiteit vereist een bepaald soort vaardigheden. Werken in economieën zoals de onze zal een ander soort vaardigheden vereisen. En we hebben ze niet. Wij beschikken ook niet over de middelen om beide tegelijkertijd te doen. Maar, we werken samen met partners die wel over dit type middelen beschikken. En wij
hebben voor verschillende omstandigheden, met name voor de belegging van liquide middelen, overwogen om investeringen in onze landen te kunnen doen, op voorwaarde dat zij aan bepaalde criteria voldoen, in de eerste plaats het doel. Dan het risico. En tenslotte de winstgevendheid. Wij hebben een aantal pistes verkend, met name met partners zoals FinMotion, een coöperatie opgericht door onze vrienden van Financité en andere Belgische coöperaties. Maar ook met onze vrienden van Banca Etica. Voorlopig heeft dit niet geleid tot investeringen omdat noch aan de voorwaarden inzake risico, noch inzake rendement werd voldaan. Het is echter belangrijk te weten dat dit een marginale activiteit zal blijven en eerder een ondersteunende activiteit voor deze partners dan een fundamentele activiteit, want het is onze missie ons kapitaal in te zetten in onze landen van werking in het Zuiden.

In welke mate heeft corona aanleiding gegeven tot meer provisies voor leningen die moeilijk kunnen worden terugbetaald?

Door COVID is het inderdaad moeilijk geweest voor sommige partners, die al in moeiijkheden verkeerden, om hun leningen terug te betalen volgens het vooropgestelde schema. Het kan zijn dat het een kwestie is van meer geduld, langere grace periods (langere periodes zonder rente), of een herstructurering voor te stellen. In onze portfolio-analyse in het jaarrapport, zien jullie dat 19 partners zo’n herstructurering gekregen hebben, en 17 daarvan waren helemaal gelinkt aan COVID. Alle partners met een geherstructureerd krediet voldoen momenteel aan het nieuwe afbetalingsplan. Alterfin heeft geen globale provisies genomen met betrekking tot de geherstructureerde portefeuille. Maar de situatie van elke partner in moeilijkheden wordt afzonderlijk geanalyseerd door het Investeringscomité. In sommige gevallen werden waardeverminderingen genomen om rekening te houden met een verhoogd risico van niet-terugbetaling van het verleende krediet. De in 2020 genomen waardeverminderingen bedragen 1.675.482 euro, meer dan het dubbele van de waardeverminderingen van 2019.

Login