Voordelen en voorwaarden
Voordelen en voorwaarden

Voordelen en voorwaarden

Belastingvermindering van 5%

Wie in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin investeert, krijgt een belastingvermindering van 5% voor zijn of haar investeringen. Elk jaar kunnen particuliere vennoten nieuwe investeringen op hun belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent). Bovendien kunnen verschillende personen binnen hetzelfde huishouden individueel investeren om dit voordeel te optimaliseren.

Er zijn echter volgende voorwaarden:

  1. U dient in 2022 minimaal 437,50 euro te storten, wat overeenstemt met 7 aandelen aan 62,50 euro.
  2. De belastingvermindering voor 2022 bedraagt maximaal 330 euro. Voor Alterfin komt dat overeen met een investering van 6.625 euro of 106 aandelen. U kan uiteraard ook hogere bedragen storten voor de aankoop van aandelen.
  3. De aandelen dienen, behalve bij overlijden, ten minste 60 maand (of 5 jaar) ononderbroken in het bezit van de intekenaar te blijven.
  4. Elke particuliere persoon heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar eigen naam uitgegeven zijn (en niet op naam van een koppel, familie, enz.).

Voorbeeld: in 2022 tekent u in op 96 Alterfin aandelen (6.000 euro). Daarvoor krijgt u 300 euro belastingvermindering in het aanslagjaar 2023 (voor de inkomsten van 2022).

Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering in Alterfin. Elke vennoot heeft er recht op. De Algemene Vergadering beslist elk jaar indien er een dividend uitgekeerd wordt. Het dividend kan maximaal 6% bedragen (art. 6 van het KB van 8 januari 1962).

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving. Hoe vroeger in het jaar u op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus uw voordeel bij de uitkering van het dividend.

Onderstaande tabel toont de evolutie van het dividend over de jaren. Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

Jaar Dividend Jaar Dividend
2000 1,50% 2011 3,75%
2001 1,00% 2012 3,35%
2002 1,00% 2013 3,00%
2003 1,50% 2014 1,50%
2004 1,50% 2015 1,75%
2005 1,50% 2016 0,00%
2006 1,75% 2017 1,00%
2007 2,75% 2018 1,00%
2008 4,00% 2019 1,00%
2009 4,00% 2020 0,50%
2010 3,50% 2021 1,25%


De sociale doelstelling van Alterfin maakt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin haar financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien. 

Vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, wordt de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.

Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks.

Wat zijn de gevolgen ?

Het fiscaal vrijgesteld bedrag voor dividenden uitgekeerd door coöperatieve vennootschappen (waaronder Alterfin) wordt opgenomen in het globale bedrag van nu 800 euro.

  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve aandelen en geen enkel dividend van andere types van aandelen, dan worden de eerste 800 euro coöperatieve dividenden (in plaats van de vroegere eerste 190 euro) vrijgesteld van roerende voorheffing).
  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve en van andere types aandelen, dan zal het totale voordeel voor 2021 aan belastingvrijstelling eveneens op 800 euro toegepast worden. U zal wel zelf kunnen bepalen op welke dividenden u de vrijstelling wenst te laten gebeuren.

Een andere belangrijke verandering is dat de vrijstelling aan de bron, typisch voor de coöperatieve dividenden, wordt afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 2020 de roerende voorheffing wordt ingehouden op alle dividenden omdat elke eventuele recuperatie daarna via uw fiscale aangifte dient te gebeuren.

Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt nog steeds 30% maar onder bepaalde voorwaarden kan u een verlaagd tarief genieten.

Lees verder

Login