Sociale en financiële return
Sociale en financiële return

Voordelen en voorwaarden

Belastingvoordeel

Wie in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin investeert, krijgt een belastingvermindering van 5% van zijn of haar investeringen. Elk jaar kunt u uw nieuwe investeringen op uw belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Er zijn echter volgende belangrijke voorwaarden:

  1. U dient in 2018 minimaal 437,50 euro storten wat overeenstemt met 7 aandelen aan 62,50 euro.
  2. De belastingvermindering voor 2018 bedraagt maximaal 320 euro. Voor Alterfin komt dat overeen met een investering van 6.437,50 euro of 103 aandelen. Het staat u uiteraard vrij om hogere bedragen te storten voor de aankoop van aandelen wanneer u wenst.
  3. De aandelen dienen, behalve bij overlijden, ten minste 60 maand (of 5 jaar) ononderbroken in het bezit van de intekenaar te blijven.
  4. Elke particuliere persoon heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar eigen naam uitgegeven zijn (en niet op naam van een koppel, familie, enz.).

Voorbeeld: in 2018 tekent u in op 96 Alterfin-aandelen (6.000 euro). Daarvoor krijgt u 300 euro belastingvermindering in het aanslagjaar 2019 (voor de inkomsten van 2018).

Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering in Alterfin. Elke vennoot heeft er recht op. De Algemene Vergadering beslist elk jaar indien er een dividend uitgekeerd wordt. Het dividend wordt prorata temporis berekend. Hoe vroeger in het jaar u op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus uw voordeel bij de uitkering van het dividend.

Als Alterfin winst maakt, besteden we die als volgt:
1. Minstens 5% van de winst zetten we opzij als reserve. Dat is wettelijk verplicht.
2. Het dividend kan maximaal 6% bedragen (art. 6 van het KB van 8 januari 1962).

De volgende tabel toont de evolutie van het dividend dat we hebben uitgekeerd.

Jaar Dividend Jaar Dividend
2000 1,50% 2008 4,00%
2001 1,00% 2009 4,00%
2002 1,00% 2010 3,50%
2003 1,50% 2011 3,75%
2004 1,50% 2012 3,35%
2005 1,50% 2013 3,00%
2006 1,75% 2014 1,50%
2007 2,75% 2015 1,75%
2016 0,00%*

De sociale doelstelling van Alterfin maakt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin zijn financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om mee een financieel netwerk in het Zuiden uit te bouwen.

* Meer informatie over de resultaten van 2016 vindt u hier.

Vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, wordt met ingang van 2018 de eerste schijf van 627 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.

Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks.

Wat zijn de gevolgen in 2018?

Het bedrag dat fiscaal vrijgestelde dividenden uitgekeerd door coöperatieve bedrijven (waaronder Alterfin) wordt geïncorporeerd in dat globale bedrag van 627 euro.

  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve aandelen en geen enkel dividend van andere types van aandelen, dan worden de eerste 627 euro coöperatieve dividenden in plaats van de vroegere eerste 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve en van andere types van aandelen, dan zal het totale voordeel voor 2018 aan belastingvrijstelling eveneens op 627 euro toegepast worden. U zal wel zelf kunnen bepalen op welke dividenden u de vrijstelling wenst te laten gebeuren.

Een andere belangrijke verandering is dat de vrijstelling van de bron, typisch voor de coöperatieve dividenden, wordt afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 2018 de roerende voorheffing wort ingehouden op alle dividenden omdat elke eventuele recuperatie daarna via de fiscale aangifte dient te gebeuren.

Bij Koninklijk Besluit zal nog worden bepaald welk type bewijsstuk straks zal moeten voorgelegd worden om de roerende voorheffing te kunnen terugvorderen.

Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt nog steeds 30% maar onder bepaalde voorwaarden kan u een verlaagd tarief genieten.

Lees verder