Sociale en financiële return
Sociale en financiële return

Voordelen en voorwaarden

Belastingvoordeel

Wie in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin investeert, krijgt een belastingvermindering van 5% van zijn of haar investeringen. Elk jaar kunt u uw nieuwe investeringen op uw belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Er zijn echter volgende belangrijke voorwaarden:

  1. U dient in 2019 minimaal 437,50 euro storten wat overeenstemt met 7 aandelen aan 62,50 euro.
  2. De belastingvermindering voor 2019 bedraagt maximaal 330 euro. Voor Alterfin komt dat overeen met een investering van 6.625 euro of 106 aandelen. Het staat u uiteraard vrij om hogere bedragen te storten voor de aankoop van aandelen wanneer u wenst.
  3. De aandelen dienen, behalve bij overlijden, ten minste 60 maand (of 5 jaar) ononderbroken in het bezit van de intekenaar te blijven.
  4. Elke particuliere persoon heeft recht op de volledige vermindering als de aandelen op zijn of haar eigen naam uitgegeven zijn (en niet op naam van een koppel, familie, enz.).

Voorbeeld: in 2019 tekent u in op 96 Alterfin-aandelen (6.000 euro). Daarvoor krijgt u 300 euro belastingvermindering in het aanslagjaar 2020 (voor de inkomsten van 2019).

! Alterfin wacht nog steeds op de bevestiging dat onze aanvraag tot vernieuwing als ontwikkelingsfonds vanaf 2020 wordt goedgekeurd. Vandaag (20/12/2019) kunnen we nog niet verzekeren dat de belastingverlaging van 5% voor de komende jaren zal worden verlengd. We houden u op de hoogte.

Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor uw investering in Alterfin. Elke vennoot heeft er recht op. De Algemene Vergadering beslist elk jaar indien er een dividend uitgekeerd wordt.

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.
Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving. Hoe vroeger in het jaar u op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus uw voordeel bij de uitkering van het dividend.

Als Alterfin winst maakt, besteden we die als volgt:
1. Minstens 5% van de winst zetten we opzij als reserve. Dat is wettelijk verplicht.
2. Het dividend kan maximaal 6% bedragen (art. 6 van het KB van 8 januari 1962).

Onderstaande tabel toont de evolutie van het dividend over de jaren. Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst

Jaar Dividend Jaar Dividend
2000 1,50% 2010 3,50%
2001 1,00% 2011 3,75%
2002 1,00% 2012 3,35%
2003 1,50% 2013 3,00%
2004 1,50% 2014 1,50%
2005 1,50% 2015 1,75%
2006 1,75% 2016 0,00%
2007 2,75% 2017 1,00%
2008 4,00% 2018 1,00%
2009 4,00%

De sociale doelstelling van Alterfin maakt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Alterfin haar financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om mee een financieel netwerk in het Zuiden uit te bouwen.

Vrijstelling van roerende voorheffing

In het kader van de programmawet van 25 december 2017, werd met ingang van 2018 de eerste schijf van 640 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit bedrag werd herzien.

Het betreft hierbij alle vormen van dividend, met uitzondering evenwel van dividenden van beleggingsfondsen (BEVEK,...) en dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks.

Wat zijn de gevolgen ?

Het fiscaal vrijgesteld bedrag voor dividenden uitgekeerd door coöperatieve vennootschappen (waaronder Alterfin) wordt opgenomen het globale bedrag van nu 800 euro.

  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve aandelen en geen enkel dividend van andere types van aandelen, dan worden de eerste 800 euro coöperatieve dividenden in plaats van de vroegere eerste 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Indien u dividenden ontvangt van coöperatieve en van andere types aandelen, dan zal het totale voordeel voor 2019 aan belastingvrijstelling eveneens op 800 euro toegepast worden. U zal wel zelf kunnen bepalen op welke dividenden u de vrijstelling wenst te laten gebeuren.

Een andere belangrijke verandering is dat de vrijstelling aan de bron, typisch voor de coöperatieve dividenden, wordt afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 2019 de roerende voorheffing wordt ingehouden op alle dividenden omdat elke eventuele recuperatie daarna via uw fiscale aangifte dient te gebeuren.

Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt nog steeds 30% maar onder bepaalde voorwaarden kan u een verlaagd tarief genieten.

Lees verder

Login