Kwartaalresultaten op 31 maart 2021

Prestatie van de portefeuille

Eind maart 2021 telde Alterfin 139 partners met een actieve lening. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020 is de portefeuille van Alterfin lichtjes ingekrompen met 2,6% tot 80,18 miljoen euro. Naast de gebruikelijke seizoensgebondenheid van onze portefeuille volgens de productie en export van koffie in Latijns-Amerika en cacao in West-Afrika is deze inkrimping nog altijd voor het grootste deel toe te schrijven aan de internationale gezondheidssituatie.

In Europa zijn de vaccinatiecampagnes voorzichtig van start gegaan, maar in de landen waar wij actief zijn en waar het economische klimaat onzeker blijft, riskeert dit proces veel trager te verlopen. Bijgevolg zijn de uitbetalingen aan microfinancieringsinstellingen nog steeds heel beperkt. In het eerste kwartaal vonden maar 4 uitbetalingen aan microfinancieringsinstellingen plaats, terwijl dat er in dezelfde periode in 2018 en 2019 15 waren. Verschillende partners hebben hun kredietaanvraag uitgesteld tot het tweede halfjaar wegens de aanhoudende onzekerheid door de coronapandemie.

Toch zien we hoopvolle tekens bij onze microfinancieringspartners in Latijns-Amerika, waar het activiteitsniveau geleidelijk aan opnieuw regelmatiger wordt. Zo konden we in Latijns-Amerika 3 microfinancieringsinstellingen – waaronder een nieuwe partner in Bolivia Bolivia die we vonden dankzij onze lokale aanwezigheid – financieren in het eerste kwartaal.

Ondanks de nog tanende internationale vraag zet de landbouw haar activiteiten voort en blijf Alterfin zich duurzaam inzetten voor de sector. In de loop van het kwartaal hebben we meer dan 13,5 miljoen euro uitbetaald aan onze landbouwpartners. Dat is het hoogste bedrag sinds 2017, wat eens te meer bewijst hoe veerkrachtig we zijn in deze crisis.

Vooral in Latijns-Amerika vonden vele seizoensgebonden uitbetalingen plaats in de koffie-, honing- en granensector. Maar deze uitbetalingen konden het hoge niveau van de terugbetalingen niet compenseren, die voornamelijk verband hielden met het einde van het seizoen van de cacao-export in Ivoorkust en van de koffie-export in Laos. Gezien deze ontwikkelingen concentreert het grootste deel van onze portefeuille zich opnieuw in Latijns-Amerika.

De kwaliteit van de portefeuille is het afgelopen kwartaal opnieuw verbeterd dankzij de terugbetalingen van 2 partners en de herziening van de afbetalingsregeling van de lening van 4 microfinancieringsinstellingen. Het aantal geherstructureerde leningen stijgt bijgevolg van 19 naar 23, waarvan er 21 gerelateerd zijn aan de COVID-19-crisis.

De sanering van de landbouwportefeuille zet zich voort en de tendens blijft in het algemeen positief sinds 2019: het aantal wanbetalingen in de sector neemt stilaan af dankzij een nauwgezette invordering en een strengere analyse van nieuwe leningsaanvragen.

Alterfin zal zich in de toekomst natuurlijk verder inspannen om de door de crisis verzwakte microfinancieringsinstellingen te blijven steunen. Maar we blijven ook focussen op de landbouwsector, die de stuwende kracht zal blijven voor een mogelijke, zij het beperkte, hernieuwde groei van de portefeuille in 2021. Zoals we in vorige kwartaalverslagen al hebben toegelicht, zijn we momenteel nieuwe samenwerkingen aan het concretiseren. Hiermee zullen we aangepaste financiële en technische steun kunnen bieden naargelang de behoeften van onze partners.

Financiële prestatie

Zoals verwacht, lagen de inkomsten uit de investeringsportefeuille van Alterfin (interesten en commissies) op 31 maart 2021 lager dan in dezelfde periode vorig jaar, rekening houdend met de inkrimping van de investeringsportefeuille. Positief is dat de portefeuille tussen februari en maart 2021 opnieuw aangegroeid is. Deze trend zou zich het hele jaar moeten voortzetten.

De cumulatieve inkomsten uit investeringen in euro (gebruikt als borg om financieringen in dollar te verkrijgen) liggen daarentegen hoger dan in het eerste kwartaal 2020, hoofdzakelijk door de stijging van het investeringsvolume.

Gezien de neerwaartse trend van de rentevoeten in dollar en de daling van de kredietportefeuille zijn de financiële lasten voor de financiering van de portefeuille bovendien flink gedaald. De operationele kosten blijven onder controle, omdat we door de veiligheidsmaatregelen nog altijd niet ter plaatse op bezoek kunnen gaan bij partners en we veel besparen op de uitgaven voor het opvolgen van de portefeuille.

Verder werd het resultaat van dit eerste kwartaal 2021 beïnvloed door bijkomende waardeverminderingen op de kredietportefeuille, zij het in beduidend mindere mate dan vorig jaar. Dankzij positieve effecten van de valutatransacties konden we de impact van deze waardeverminderingen bovendien neutraliseren.

De mogelijkheden van Alterfin om nieuwe partners te steunen en de kredietportefeuille te verhogen, worden voorlopig nog beknot door de pandemie. Toch zijn de rendabiliteit en de risico-indicatoren positief geëvolueerd na een sterke inkrimping van de risicoportefeuille met betrekking tot de microfinancieringssector, die voornamelijk door nieuwe structureringen kan worden verklaard.

Alterfin sluit het eerste kwartaal van 2021 bijgevolg af met een veelbelovend tussentijds resultaat van 580.313 euro. We blijven er ons niettemin van bewust dat de periode van onzekerheid als gevolg van de coronapandemie nog niet voorbij is. Onze steun aan de partners blijft dus onze prioriteit.

Nieuwsoverzicht

Login