Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Alterfin C.V. is een coöperatieve vennootschap (C.V.)  met maatschappelijke zetel te Liefdadigheidsstraat 18-22; 1210 Brussel,België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0453 804 602 .

Disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Alterfin C.V., verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie, verklaart hij zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden en geeft hij aan Alterfin C.V. de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals bepaald in de privacyregeling.

De bedoeling van deze website is uitsluitend om algemene informatie te verstrekken over de de activiteiten van Alterfin C.V. en de fondsen die zij beheert als vennootschap. Indien u twijfels of vragen heeft over deze informatie, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de informatie die Alterfin C.V. op deze website verstrekt (teksten, afbeeldingen en andere gegevens) eigendom is en blijft van Alterfin C.V. en zijn informatieleveranciers en dat deze informatie en gegevens beschermd zijn door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van
deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Alterfin C.V., is verboden.

Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alterfin C.V., uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privékopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

Aansprakelijkheid

Alterfin C.V. verzekert dat iedere mogelijke inspanning wordt gedaan en iedere voorzorg wordt genomen om te bewerkstelligen dat de informatie die het op zijn website vermeldt met betrekking tot Alterfin C.V.  en zijn activiteiten zo juist, betrouwbaar en actueel mogelijk is. Alterfin C.V. werkt deze website naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bij. Dit neemt niet weg dat er vergissingen of vergetelheden kunnen optreden. Alterfin C.V. verontschuldigt zich hiervoor bij voorbaat, ook al is het mogelijk dat het daarvoor niet verantwoordelijk is.

Alterfin C.V. garandeert geenszins de juistheid, volledigheid, geschiktheid of actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie en is niet verantwoordelijk voor enige beslissing of handeling die de gebruiker zou nemen op basis van de verstrekte informatie. In geen geval is Alterfin C.V. aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of constructiefouten in zijn website.

Alterfin C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebuik van deze website of de inhoud ervan, tenzij in geval van opzet of grove fout van Alterfin C.V..
Alterfin C.V. garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de website besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze website zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke verwijzing is puur informatief en Alterfin C.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het feit dat een andere website een link zou leggen naar onze website betekent geenszins dat Alterfin C.V. de producten of diensten aangeboden op dergelijke website goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Alterfin C.V.  een beoordeling met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op deze andere websites ter beschikking wordt gesteld.

Het is mogelijk dat Alterfin C.V. een selectie van persartikelen in verband met Alterfin C.V. en zijn activiteiten ter beschikking stelt van de gebruiker. Deze persberichten zijn afkomstig van derden en Alterfin C.V.  neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze persartikelen, zelfs niet door het louter ter beschikking stellen ervan op haar website. 

Cookies


Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen worden gezet. Ze bevatten een code die toelaat uw computer te herkennen tijdens uw bezoek aan onze website of bij een volgend bezoek aan onze website. 
Sommige cookies zijn onmisbaar om te kunnen navigeren op onze website. Andere cookies maken het bezoeken van onze website gemakkelijker zoals de cookie die uw taalkeuze bijhoudt en de cookies die gebruikt worden om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website zoals welke pagina’s vaak bezocht worden en welke diensten vaak gebruikt worden.

We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. 
U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet worden aanvaard. Hierdoor kan het gebruik van de website wel negatief worden beïnvloed.

Belgisch recht en Belgische rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Login