Privacyverklaring

1.        Algemeen

 

1.1.     Dit is de privacyverklaring van Alterfin C.V., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Liefdadigheidsstraat 18-22 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0453.804.602 (“Alterfin”).

 

1.2.     Alterfin is een Belgische coöperatie die sinds 1994 kapitaal verzamelt om het in landen met een laag en gemiddeld inkomen te investeren. Alterfin wil wereldwijd de overlevingskansen en levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen en gemeenschappen verbeteren, en dit hoofdzakelijk in de rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen. Met het oog daarop levert Alterfin haar partners financiële en niet-financiële diensten: (i) door fondsen in te zamelen, voornamelijk bij individuele investeerders en instellingen die op maatschappelijk vlak verantwoordelijkheid willen nemen; (ii) door in ethische en duurzame projecten te investeren en deze te promoten; (iii) door met organisaties die dezelfde waarden delen, gericht te gaan samenwerken. Op deze manier draagt Alterfin bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 

1.3.     Met deze Privacyverklaring informeert Alterfin elke betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Alterfin. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

 

2.          Juridisch kader

2.1.     Alterfin is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die (i) op jou betrekking hebben en/of (ii) die op andere personen betrekking hebben maar die door jou of namens jou werden bezorgd (“Persoonsgegevens”).

 

2.2.     Deze privacy policy is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, zoals:

 

(i)      de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

(ii)     Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

(iii)    alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens,

(samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

 

2.3.     Alterfin kan zich baseren op één van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens:

 

(i)      een overeenkomst die werd afgesloten met Alterfin;

(ii)     de vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming, die door jou of namens jou van de betrokkene werd gegeven aan Alterfin om Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan worden gegeven door elk middel, zoals maar niet beperkt tot post, e-mail, online of offline toestemmingsformulier of mondeling;

(iii)    een wettelijke verplichtingen; en/of

(iv)   een gerechtvaardigd belang van Alterfin.

 

3.          Doel

 

Alterfin verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywetgeving en deze privacyverklaring om:

(i)      haar activiteiten uit te voeren, zoals omschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van het aangaan van de overeenkomsten hiervoor);

(ii)     directe marketing te voeren over haar activiteiten, activiteiten van haar partners en/of activiteiten van organisaties uit dezelfde sector zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketing materiaal, uitnodigingen voor events en andere informatie die jou zouden kunnen interesseren;

(iii)    jou eventueel vragen te stellen over haar diensten en activiteiten en eventuele vragen daarover te beantwoorden;

(iv)   jouw behoeften te begrijpen en op basis daarvan haar platform en aanbod te verbeteren;

(v)    de doorgifte aan onderaannemers en contractspartijen voor de uitvoering van de voorgaande punten;

(vi)   statistische gegevens te verkrijgen; en/of

(vii)  wettelijke verplichtingen te voldoen.

 (hierna samen of afzonderlijk het “Doel”).

 

4.          Persoonsgegevens

 

4.1.     Alterfin kan Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die:

 

(i)      nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, registratienummer, voorkeurstaal, CV, rijksregisternummer, handtekening, financiële gegevens, activiteiten op de Alterfin website en andere informatie die aan ons bezorgd wordt;

(ii)     verzameld is in het kader van de activiteiten van Alterfin zoals bepaald in artikel 1.2:

 1. identificatie in het register van aandeelhouders
 2. rijksregisternummer voor afhandeling van fiscale voordelen naar de  
  Belgische Staat toe.
 3. financiële historiek om een correct dividend te kunnen uitkeren.
 4. de nodige fondsen in te zamelen.

 

4.2.     Je garandeert dat de Persoonsgegevens die je ons bezorgt compleet en accuraat zijn en dat je gerechtigd bent om ons deze te bezorgen.

 

5.          Beeldmateriaal

 

5.1.     Alterfin kan gebruik maken van beeldmateriaal (zoals foto’s of video’s) van personen in het kader van haar activiteiten zoals uiteengezet in artikel 1.2. Je bent je ervan bewust dat er beeldmateriaal van jou of van de personen van wie dat je de Persoonsgegevens hebt bezorgd, kan worden genomen bij Alterfin of op de door haar georganiseerde evenementen, zoals de Algemene Vergadering, workshops, seminaries, on-site …..

 

5.2.     Alterfin kan het in artikel 5.1 vermelde beeldmateriaal in het kader van de in artikel 1.2 vermelde activiteiten :

(i)      gebruiken voor interne doeleinden (en dit delen via interne communicatie systemen, zoals e-mail) en dit opslaan op een server toegankelijk voor Alterfin (ofwel van Alterfin ofwel van haar ICT provider);

 

(ii)     gebruiken voor externe doeleinden zoals het delen (bv. via email of op sociale media) voor promotionele doeleinden, direct marketing doeleinden, rapporteren aan klanten, publiceren op de website van Alterfin, gebruiken in jaarverslagen, sociale media of gecommuniceerd worden aan derde partijen…

 

6.          Doorgifte aan derden

 

6.1.     Alterfin kan een beroep doen op onderaannemers om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bv. het hosten van de website, de drukker, andere ICT doeleinden, etc.). Alterfin sluit een verwerkingsovereenkomst af met deze derde partijen dewelke toegang kunnen krijgen tot jouw Persoonsgegevens.

 

6.2.     Alterfin garandeert dat het geen Persoonsgegevens overdraagt aan derden, tenzij:

(i)      er een wettelijke verplichting rust op Alterfin om Persoonsgegevens door te geven;

(ii)     Alterfin hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 

7.          Verklaringen en waarborgen

 

7.1.     Je garandeert dat je gemachtigd bent (namens de betrokkene) om zijn/haar Persoonsgegevens over te maken aan Alterfin, bv. van jou, jouw werknemers, consultants, partners… Je waarborgt dat, voor zover als nodig, je de nodige toestemming hebt verkregen voor de hierboven verkregen overdracht van Persoonsgegevens en dat je Alterfin zal vrijwaren en schadeloosstellen voor elke schadevordering in dit verband.

 

7.2.     Je bent je ervan bewust dat elke schending van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout.

 

8.          Rechten

 

8.1.     De Privacywetgeving verleent iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar Persoonsgegevens. Iedereen heeft kosteloos het recht met betrekking tot de op hem/haar betrekking hebbende Persoonsgegevens:

 

(i)      op inzage en kopie hiervan;

(ii)     om verbetering hiervan indien hierin fouten zouden staan;

(iii)    te laten wissen voor zover:

 1. deze niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
 2. de toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
 3. er bezwaar wordt gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
 4. de Persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;
 5. er een wettelijke verplichting is om de Persoonsgegevens te wissen;

(iv)   om de verwerking van de Persoonsgegevens te laten beperken;

(v)    om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan derden;

(vi)   op bezwaar tegen de verwerking van de Persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van direct marketing;

(vii)  om de toestemming in trekken op grond waarvan Alterfin gerechtigd is deze te verwerken;

(viii) om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

 

8.2.  Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Alterfin C.V., Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel of via e-mail naar privacy [at] alterfin [dot] be.

 

9.          Termijn

 

Alterfin verwerkt de Persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk om het Doel te bereiken zoals opgelegd door de toepasselijke regelgeving, en kan dit doen tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst die je met Alterfin zou aangaan.

 

10.       Opslag en beveiliging

 

10.1.  De Persoonsgegevens blijven bewaard bij Alterfin of desgevallend bij haar ICT-provider, gelokaliseerd in de EU.

 

10.2.  Alterfin verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen (hebben genomen) om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies, vernietiging, wijziging of niet-toegelaten toegang via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

 

10.3.  Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden nooit op Alterfin kan worden verhaald.

 

10.4.  Indien je je ervan bewust bent dat er een gegevenslek heeft plaatsgevonden, dien je onverwijld en uiterlijk binnen 2 uur Alterfin (t.a.v. Ramprasad Srinivasan, Data Manager of Loes Verbeeck, HR Officer) hiervan in kennis te stellen via telefoon en e-mail op privacy [at] alterfin [dot] be.

 

11.       Aansprakelijkheid

 

11.1.  Alterfin kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit de verwerking van de Persoonsgegevens als gevolg van een fout of onzorgvuldigheid van Alterfin. De  aansprakelijkheid van Alterfin voor de volgende schade wordt hierbij expliciet uitgesloten: (i)  schade als gevolg van overmacht, (ii) indirecte schade of gevolgschade, en/of (iii) enige schade voortvloeiend uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van derden. 

 

11.2. De totale aansprakelijkheid van Alterfin voor inbreuken op deze privacyverklaring en/of
         de Privacywetgeving is in alle gevallen beperkt tot 2.500 (twee duizend vijfhonderd)
         euro.

 

12.     Splitsbaarheid

 

12.1.  Indien een bepaling in deze privacyverklaring onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover als nodig om deze bepaling wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van de bepaling zoveel als mogelijk behouden blijft.          

 

12.2.  Waar mogelijk, zullen de bepalingen van deze privacyverklaring op zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van deze privacyverklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijft de rest van die bepaling en van deze privacyverklaring onverminderd van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

 

13.       Toepasselijk recht

 

13.1.  Je gaat ermee akkoord dat alle zaken tussen jou en Alterfin in verband met Persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

 

13.2.  Elk geschil in verband met Persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Login